wtorek, 24 lipca 2018

Numer/Issue 7/2018(156), Lipiec 2018/ July 2018 mutacja/edition 1
Priorytety edukacyjne MEN

Ministerstwo Edukacji narodowej ogłosiło podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019. Należą do nich:
  1. 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.
  2. Wdrażanie nowej postawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.
  3. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.
  4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.
Za: strona internetowa MEN https://men.gov.pl/jakosc-edukacji/nadzor-pedagogiczny/podstawowe-kierunki-realizacji-polityki-oswiatowej-panstwa-w-roku-szkolnym-2018-2019.html

 Patroni 2019 roku

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podczas 67. posiedzenia przyjął uchwały o ustanowieniu patronów roku 2019. Postanowiono uczcić rocznice dwu wydarzeń historycznych: zawarcia Unii Lubelskiej 1569 oraz organizacje Powstań Śląskich 1919 - 1921.

Zdecydowano również, że rok 2019 to rok:
-  Anny Walentynowicz - 15 sierpnia przypada 90. rocznica urodzin działaczki;
- Gustawa Herlinga-Grudzińskiego - 20 maja minie 100. rocznica urodzin pisarz;
Stanisława Moniuszki - 5 maja obchodzić będziemy 200 rocznicę urodzin kompozytora.

Więcej informacji na stronie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/komunikat.xsp?documentId=0F76B4BAE3B9873EC12582CF004E602A


2018 Rokiem Zbigniewa Herberta


28 lipca przypada 20. rocznica śmierci Zbigniewa Herberta, jednego z najwybitniejszych pisarzy polskich. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2018 Rokiem Zbigniewa Herberta.

Z tej okazji Biblioteka Narodowa przygotowała stronę internetową prezentującą biografię i twórczość poety Rok Zbigniewa Herberta, która dostępna pod adresem: https://bn.org.pl/projekty/rok-herberta-2018

W Szkole Podstawowej nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie zrealizowany został z tej okazji projekt czytelniczy "Miesiąc ze Zbigniewem Herbertem". Działania projektowe przedstawione zostały na blogu Biblioteki Szkolnej w zakładce Rok Herberta pod adresem: https://bibliotekasp53.blogspot.com/p/rok-herberta.html.

Na stronie przypomniano także projekt  Zbigniew Herbert "Bądź wierny Idź"
 Polskiego Radia, który powstał przy współpracy z Fundacja im. Zbigniewa Herberta:
 http://herbert.polskieradio.pl/#&panel1-1&panel2-1&panel3-1&panel4-1&panel5-2&panel6-1


Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursach:

V Wojewódzki Konkurs Fotograficzny dla Uczniów  "Biblioteka w oczach czytelnika"  pod patronatem  pani Jadwigi Aleksandry Rezler Prezesa Okręgu Śląskiego ZNP 


Sekcja Bibliotekarska przy Zarządzie Okręgu Śląskiego ZNP w Katowicach serdecznie zaprasza uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do uczestnictwa  w V Wojewódzkim Konkursie Fotograficznym dla Uczniów "Biblioteka w oczach czytelnika" pod patronatem pani Jadwigi Aleksandry Rezler Prezesa Okręgu Śląskiego ZNP. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów.
 
Każdy uczestnik może zgłosić 1 – 3 zdjęcia, które należy przesyłać wraz z danymi uczestnika w formie elektronicznej jako załącznik do e-mailu na adres: bibliotekasp53@wp.pl  do 26 października 2018r. Konkurs rozstrzygnięty zostanie 22 listopada 2018r. podczas Sympozjum w Katowicach. Kontakt z organizatorami: bibliotekasp53@wp.pl; 603 210 490.  
 
Regulamin konkursu:
1. Organizatorem Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego dla Uczniów „Biblioteka w oczach czytelnika” jest Okręgowa Sekcja Bibliotekarska Związku Nauczycielstwa Polskiego w Katowicach. 2. Uczestnikami Konkursu są uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadpodstawowych. 3. Konkurs rozegrany zostanie w trzech kategoriach: - szkoły podstawowe klasy 3 - 6  - szkoły podstawowe klasy 7 - 8 i gimnazja/ oddziały gimnazjalne - klasy 3 - szkoły ponadpodstawowe. 3. Każdy z uczestników może przesłać do 3 fotografii w  w formie elektronicznej jako załącznik do e-mailu na adres: bibliotekasp53@wp.pl. Szkoła zgłasza max. 3 uczestników.
4. Technika wykonania prac jest dowolna.
5. W treści maila /listu elektronicznego należy podać: 
 - tytuł pracy, imię i nazwisko autora; 
 - adres szkoły, nazwisko i imię opiekuna, mail szkoły;
- tytuł fotografii – przedstawione wydarzenie;
- komentarz do zdjęcia;
- oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdjęć oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
- przesłane pliki  nie będą zwracane.
 Z chwilą nadesłania fotografie przechodzą na własność organizatorów, którzy przejmują autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac.
6. Zdjęcia należy przesłać do  26 października 2018r.
7. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.
8. Konkurs rozstrzygnięty zostanie 22 listopada 2018r.  podczas Sympozjum w Katowicach. 
9. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury.
10. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania.
11. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.
13. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997r. Dz. U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./. Osoby uczestniczące w konkursie potwierdzają swoją zgodę na powyższe w formie przesłania do organizatora oświadczenia.     
 


Wojewódzki Konkurs Fotograficzny dla Nauczycieli Bibliotekarzy „Tydzień/ Miesiąc Bibliotek w obiektywie” pod patronatem Prezesa Okręgu Śląskiego ZNP 


Okręgowa Sekcja Bibliotekarska ZNP w Katowicach serdecznie zaprasza Nauczycieli Bibliotekarzy do uczestnictwa w Wojewódzkim Konkursie Fotograficznym dla Nauczycieli Bibliotekarzy „Tydzień/ Miesiąc Bibliotek w obiektywie” pod patronatem Prezesa Okręgu Śląskiego ZNP. Konkurs przeznaczony jest dla Nauczycieli Bibliotekarzy.
 
Każdy uczestnik może zgłosić 1 - 3 fotografie prezentujące:
- nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjalnych działania w ramach Tygodnia Bibliotek 2018;
 - nauczyciele szkół ponadpodstawowych działania w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych 2017.
 
Zdjęcia w formie elektronicznej należy przesyłać wraz z danymi uczestnika    jako załącznik do e-mailu na adres: bibliotekasp53@wp.pl do 1  października 2018r. Konkurs rozstrzygnięty zostanie w 16 października 2018r. podczas XV Regionalnego Forum Bibliotekarzy w Częstochowie. Kontakt z organizatorami bibliotekasp53@wp.pl; 603 210 490.  
 
Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego Dla Nauczycieli Bibliotekarzy „Tydzień/Miesiąc Bibliotek w obiektywie” 

1. Organizatorem Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego dla Nauczycieli Bibliotekarzy „Tydzień/Miesiąc Bibliotek w obiektywie” jest Okręgowa Sekcja Bibliotekarska Związku Nauczycielstwa Polskiego w Katowicach.
2. Uczestnikami Konkursu są Nauczyciele Bibliotekarze pracujący w szkołach i placówkach województwa śląskiego. 3. Każdy z uczestników może przesłać do 3 fotografii w formie cyfrowej jako załącznik do e-mailu na adres: bibliotekasp53@wp.pl.
 4. Technika wykonania prac jest dowolna.
5. W treści maila /listu elektronicznego należy podać:
- tytuł pracy, imię i nazwisko, telefon kontaktowy; 
 - adres zakładu pracy;
- tytuł fotografii – przedstawione wydarzenie;
 - komentarz do zdjęcia;
- oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdjęć oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
- przesłane pliki nie będą zwracane.
Z chwilą nadesłania fotografie przechodzą na własność organizatorów, którzy przejmują autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac.
6. Zdjęcia należy przesłać do 1 października 2018r.
7. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.
 8. Konkurs rozstrzygnięty zostanie w 16 października 2018r. podczas XV Regionalnego Forum Bibliotekarzy w Częstochowie.
9. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury.
10. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania.
11. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.
 13. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997r. Dz. U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./. Osoby uczestniczące w konkursie potwierdzają swoją zgodę na powyższe w formie przesłania do organizatora oświadczenia.    
 

   
X Jubileuszowy Wojewódzki Konkurs Poetycki  „Pamięci Haliny Poświatowskiej”  
Serdecznie zapraszamy do udziału w X Jubileuszowym Wojewódzkim Konkursie Poetyckim „Pamięci Haliny Poświatowskiej”.
 


Cele:
- promocja twórczości uczniowskiej, 
 - rozbudzanie zainteresowań poetyckich, 
- przybliżenie znanej postaci związanej z miastem. 

REGULAMIN KONKURSU:

1. Uczestnicy: uczniowie klas 4 – 8 szkół podstawowych, uczniowie 3 klas gimnazjalnych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych.
2. Zadanie uczestnika: napisanie utworu poetyckiego poświęconego życiu i twórczości Haliny Poświatowskiej lub utworu inspirowanego Jej twórczością.
3. Każdy uczeń zgłasza jeden samodzielnie napisany utwór poetycki.
4. Zasady zgłoszenia uczestnictwa:
 - każda szkoła może zgłosić od 1 do 3 utworów napisanych przez uczniów;
 - zgłoszenie pisemne lub mailowe powinno zawierać: tekst utworu, nazwisko autora, nazwisko i telefon kontaktowy opiekuna oraz adres szkoły;
- zgłoszenia przyjmowane są do 2 października 2018r. na adres: Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie,  ul. Orkana 95/109 42-229 Częstochowa dopisek „Pamięci Haliny Poświatowskiej”  lub na e-mail: bsp53@wp.pl.
 5.Nadesłane prace przechodzą na własność organizatorów.
6. Prace oceni powołane jury konkursowe, które zwróci uwagę na: oryginalność ujęcia tematu, wyraz artystyczny, poprawność językową, nowatorstwo poetyckie.
7.Nagrody: dyplomy i nagrody dla laureatów, podziękowania dla nauczycieli.
 8. Ogłoszenie wyników nastąpi 24 października 2018r. (środa)o godz. 12.00  w Muzeum Częstochowski. Domu Poezji – Muzeum Haliny Poświatowskiej, przy ul. Jasnogórskiej 23 w Częstochowie. 


Pierwsza edycja konkursu odbyła się w 2007 roku, wówczas był to konkurs międzyszkolny. Dotychczasowym edycjom patronowali: Śląski Kurator Oświaty i Prezydent Miasta Częstochowy. 

W komisji zasiadali: prof. dr hab. Elżbieta Hurnik (Akademia im. Jana Długosza), prof. Maria Nasińska, mgr Beata Brodowicz – Szymanek (poetka, ZSS nr 23), mgr Barbara Łysak (opiekun Muzeum Poświatowskiej w SP 8) oraz mgr inż. Zbigniew Myga (brat H. Poświatowskiej i kustosz Domu Poezji). Informacje nt. konkursu na stronie biblioteki SP 53 www.bsp53.republika.pl i  blogu  bibliotekasp53.blogspot.com  

Organizatorzy: Muzeum Częstochowskie; Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej – Curie w Częstochowie. 

Zapraszamy do udziału w konkursie: 
Monika Łukasiewicz, Miłosława Pasternak, Izabela Sitek, Renata Sowada, Elżbieta Wielgołaska, nauczycielki SP 53.  Kontakt z organizatorami: e-mail: bsp53@wp.pl; tel. 603 210 490.